VEDTEKTER

HJEM

VEDTEKTER§
01. Stiftelsens navn er Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand.
§
02. Stiftelsen er hjemmehørende i Kristiansand kommune.
§
03. Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til store kulturanlegg i Kristiansand.
§
04. Stiftelsens grunnkapital er kr 200 000,-.
§
05. Stiftelsens midler forvaltes av styret. Styret kan delegere forvaltningen til daglig leder, men stiftelsens styre må gi instruks og retningslinjer for forvaltningen. Midlene må ikke anbringes på en måte som anses som spekulasjonspreget.

Stiftelsen kan ikke ta opp lån, stille garanti eller lignende.
§
06. Styret i Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse – Cultiva – org.nr 984 336 845 utpeker styremedlemmer, styreleder og fastsetter styrehonorarer.
§
07. Stiftelsens styre skal ha tre medlemmer og ett varamedlem.

Styret oppnevnes for to år ad gangen, således at det hvert år velges henholdsvis to styremedlemmer eller ett styremedlem og ett varamedlem.

Gjenvalg kan finne sted, dog således at ingen kan sitte mer enn tre perioder.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av styremedlemmene er til stede.

Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall.

Styret skal etterfølge bestemmelsene i offentlighetsloven og prinsippet om møteoffentlighet.
KONTAKT // KNUT DANNEVIG // TLF 905 18 738 // Design // meogdu.no