SØKNADER
RETNINGSLINJER
INNVILGEDE
GALLERI

HJEM

RETNINGSLINJER OG KRITERIERSTIFTELSEN FOR STORE KULTURANLEGG I KRISTIANSAND HAR DELT UT SINE SISTE MIDLER OG ER BESLUTTET AVVIKLET

Nedenfor skisseres visse kriterier og retningslinjer for tildelig og utbetaling av tilskudd fra ”Stiftelsen for store kulturanlegg i Kristiansand”, heretter kalt Stiftelsen. Disse er ment å være en ledesnor for Stiftelsens arbeid og vurdering av mulige søknader om tilskudd.

Det presiseres at Stiftelsens styre har mandat til å vurdere alle søknader på et fritt grunnlag og om ønskelig avvike fra disse retningslinjene.


FORMÅL OG DEFINISJONER


Formål
Stiftelsens formål er vedtektsfestet som følger:

"Stiftelsens formål er å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til store
kulturanlegg i Kristiansand."


Målet er altså ikke åbidra til kulturanlegg i seg selv, men å sikre arbeidsplasser og gode levekår gjennom støtte til slike anlegg.

Kultur
Stiftelsen definerer ”kultur” hovedsakelig som virksomhet og utøvelse som ligger under Kulturdepartementet.

Store kulturanlegg
Med ”anlegg” menes bygg, anlegg eller faste installasjoner som anvendes for kulturvirksomhet som nevnt over, eller som i seg selv uttrykker kunst og kultur.
Med store kulturanlegg anses i utgangspunktet anlegg med en betydelig totalkostnad og som er av stor betydning for lokalsamfunnet.

Geografisk begrensning
Stiftelsen kan kun gi støtte til kulturanlegg innen Kristiansand kommune.


KRITERIER OG RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD


Tilskudd
Stiftelsens bidrag skal gis i form av økonomiske tilskudd til store kulturanlegg. Stiftelsen skal ikke ha motytelser i form av eierskap eller lignende og kan heller ikke yte lån som økonomisk bidrag til kulturanlegg.

Anlegg som tildeles støtte skal primært medføre ny eller økt virksomhet som vil eller kan fremme arbeidsplasser og gode levekår.

Støtte vil kunne gis til fast inventar og utstyr som en del av det samlede tilskuddet til nye kulturanlegg.

Stiftelsen vil kun bidra til realisering av anlegg, ikke til studier eller forprosjekt.

Støtte til renovering og oppussing av eksisterende anlegg faller i utgangspunktet utenfor stiftelsens formål. Det samme gjelder støtte til inventar, utstyr og gjenstander i eksisterende kulturanlegg.

Stiftelsen vil ikke kunne gi midler til drift av kulturanlegg.

Finansiering
Stiftelsen vil normalt bidra til toppfinansieringen av det aktuelle kulturanlegg. Det betyr at den totale finansieringsplan må være klar og hovedfinansiering sikret før Stiftelsen eventuelt kan beslutte å tildele tilskudd.

Stiftelsen kan normalt ikke gi forhåndstilsagn til tilskudd, da dette vil binde opp stiftelsens midler og hindre andre mulige tildelinger.

Ansvarlig søker
Ansvarlig søker må være solid og pålitelig og kunne bevise gjennomføringsevne for prosjektet, både økonomisk og ressursmessig. Stiftelsen forbeholder seg retten til å gjøre de undersøkelser den finner nødvendig for å sikre dette. Slike undersøkelser vil normalt måtte finansieres av søker.

Søker vil kunne være privat eller offentlig virksomhet, eller en kombinasjon av begge.

Prioriteringer
Stiftelsen vil søke å prioritere tilskudd til kulturanlegg som ikke ville kunne gjennomføres uten Stiftelsens bidrag og som best mulig oppfyller stiftelsens mål om å skape arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand.

Stiftelsen vil være spesielt oppmerksom på anlegg for barn og unge. Gode levekår for barn og unge kommer hele familien til gode, og vil derfor kunne bidra til å gjøre byen mer attraktiv for hele befolkningen.KRITERIER OG RETNINGSLINJER FOR UTBETALING


Tilsagnsavtale
De kriterier og forutsetninger som Stiftelsen legger til grunn for tildeling av tilskudd, informasjonskrav, utbetalinger etc. skal reflekteres i tilsagnsbrevet fra Stiftelsen og skal normalt bekreftes gjennom signatur fra søker/prosjekteier.

Informasjon om fremdrift
Det forutsettes at Stiftelsen blir holdt orientert om fremdriften av realiseringen av det aktuelle anlegget. Korrigerende tiltak for eventuelle fremdriftsproblemer, kostnadsoverskridelser etc. forutsettes kommunisert løpende.

Regnskap
Det forutsettes at det føres løpende regnskap over prosjektet. Normalt vil Stiftelsen ønske fremlagt revisorbekreftet regnskap i forkant av utbetaling av tilskuddet.

Utbetaling
Normalt vil Stiftelsens tilskudd bli utbetalt mot slutten av et prosjekt, da den vanligvis står for toppfinansieringen, men pro-rata utbetalinger etter dokumentert ferdigstillelse av delprosjekt kan være aktuelt. Søker bes i startfasen av prosjektet fremlegge likviditetsbudsjett som beskriver forutsatt innbetalingsstrøm fra de ulike finansieringskildene.

Tilskuddet vil utbetales til konto i en norsk bank der disposisjonsretten til kontoen er dokumentert å være daglig leder eller en annen som er bemyndiget fra søker.

Vesentlige endringer
Eventuelle vesentlige endringer i søkers eller prosjektets eierskap, kostnader, finansiering eller gjennomføring skal umiddelbart meddeles Stiftelsen. Stiftelsen vil i slike tilfeller reservere seg retten til å kunne revurdere tilsagnet om tilskudd.


Vedtatt på styremøte 12.04.11
KONTAKT // KNUT DANNEVIG // TLF 905 18 738 // Design // meogdu.no